SONY FE 55 F1.8 ZA 實拍

攝影器材使用心得 | SONY FE 55 F1.8 ZA

攝影器材使用心得 | SONY FE 55 F1.8 ZA
SONY A7 / SONY FE 55mm F1.8 ZA/ SONY FE 24-240mm   SONY A7 + FE 55mm F1.8 ZA 第一顆購入定焦鏡 因為不想買了會失望,選這顆就對了   防塵防滴設計 5 群 7 枚 (含 3 枚非球面鏡)  濾鏡尺寸: 49 mm    281 克 64.4 x 70.5 mm 最近對焦距離0.5m      ...